សន្និសិទវិទ្យាសាស្រ្តលើកទី៧ស្តីអំពី “វិទ្យាសាស្រ្តដើម្បីអនាគត”

Published by Leng SEAK on

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ សន្និសិទវិទ្យាសាស្រ្តលើកទី៧ស្តីអំពី "វិទ្យាសាស្រ្តដើម្បីអនាគត​" ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។
(ITC-Phnom Penh): 7th Conference on "The Future's Bright The Future Science" on May 04, 2017 at Institute of Technology of Cambodia.

IMG_0896 IMG_0923

IMG_0951IMG_0927IMG_0987  IMG_10287405847705238829631-account_id=31998845374672979236-account_id=32012388770447600578-account_id=3   

Categories: Event