ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីដំណើរការបង្រៀន និង​ការរៀបចំការងារនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧​ លោកអគ្គនាយករង លោក នុត សុថន និងក្រុមការងារ បានទទួលស្វាគមន៏ ប្រតិភូចំនួន១១រូប មកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ឈើទាល ដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា​ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ពីដំណើរការបង្រៀន ផ្នែកអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិច មេកានិច ពត៌មានវិទ្យា និងការរៀបចំការងារបណ្ណាល័យ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ របស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា សម្រាប់យកមកអនុវត្តនៅ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ឈើទាល។

Signing MOU between ITC and KCU on Academic Collaboration

This Memorandum of Understanding is entered into by Institute of Technology of Cambodia (ITC) from Cambodia and Korea Soongsil Cyber University (KCU) and Konyang Cyber University (KYCU) from Republic of Korea.

H.E. Dr. Om Romny, Director General of Institute of Technology of Cambodia (ITC) and Dr. Hun Soo Han, President of Korea Soongsil Cyber University (KCU) today signed a Memorandum of Understanding for implementation of the ASEAN cyber university (ACU) on behalf of their respective institutes. 

(more…)

Discussion on Action Plan 2016 between UHS and ITC

May 23rd 2016, 9:00AM-11:00AM

After signing Memorandum of Agreement (MOA) in Rectors Level of University  of Health Sciences(UHS) and Institute of Technology of Cambodia (ITC).

Executive Technical Teams of both parties are seating to develop a clear action plan 2016, which respond to the main objectives of MOA. Both parties are agreed to develop in three areas: (more…)

Memberships discussion between RUA and UBB with ITC

May 30th 2016, 9:00am to 11:00am.

Royal University of Agriculture and University of BattamBang teams with e-Learning Center of Institute of Technology of Cambodia (ITC) were discussed how to link the universities to ITC hub center in order to utilize the e-learning contents, use ITC gateway to link to existing online resources among the regional and internal partnerships, which called Cambodia Research Education Network (CamREN).

(more…)